عشقت را ببخش....

*ارزشت را با مقايسه کردن با ديگران پايين نياور زيرا همه ما با يکديگر متفاوتيم.

*اهداف و آرزوهايت را با توجه به آنچه ديگران آن را با اهميت تصور می کنند تعيين  نکن زيرا فقط تو می دانی که چه چيزی برايت بهترين است.

*با زندگی کردن در گذشته يا آينده زيستن را از دست نده حتی اگر يک روز در زمان حال زندگی کنی همه روزهای عمرت را زيسته ای.

*هنگامی که هنوز چيزی برای بخشيدن داری هرگز نا اميد نشو.

* هيچ چيز واقعا به پايان نمی رسد تا لحظه ای که خودت دست از تلاش برداری.

*از مواجه شدن با خطرات نترس زيرا بدين ترتيب فرصت می يابی که بياموزی چقدر بايد شجاع باشی .

* با گفتن اينکه يافتن عشق غير ممکن است مانع از ورود عشق به زندگی خود نشو.

* سريع ترين راه يافتن عشق بخشيدن آن به ديگران است و سريعترين راه از دست دادن آن محکم نگاه داشتن آن است.

* روياهای خودت را رها نکن بدون ريا بودن يعنی بدون اميد بودن و نااميدی يعنی اينکه هيچ هدفی ندلری .

زندگی يک مسابقه نيست بلکه سفری است که هر قدم از مسير آن را بايد لمس کرد و چشيد.

 

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
نورا

جملات زيبايی بود. اميد به اينکه بتونيم به تک تک اونا عمل کنيم. موفق باشی دوست عزيز