دلبر ز ما گذشت...

دلبر ز ما گذشت به ناز و فسونگری

                                            بر ما گذشت وای بر احوال ديگری

ما هر دو در معاشقه افراط كرده ايم

                                            من در ستم كشيدن و او در ستمگري

/ 0 نظر / 5 بازدید