گپی دوستانه با حافظ شيرازی

گپی با لسان الغيب حافظ شيرازی

۱- جناب حافظ کمی از خودتان بگوييد؟

منم که گوشه ميخانه خانقاه من است

                                            دعای پير مغان ورد صبحگاه من است

گرم ترانه چنگ و صبوح نيست چه باک

                                            نوای من به سحر آه عذرخواه من است

ز پادشاه و گدا فرغم به حمدا....

                                            گدای خاک در دوست پادشاه من است

۲-اوضاع و احوالتون چطور است؟

عيشم مدام است از لعل دلخواه

                                           کارم به کام است الحمدا....

۳- ما هم خوشحاليم که شما روبه راهيد. اما جناب حافظ چرا شما اينقدر در بين مردم محبوبيد؟ راز ماندگاری شما در چيست؟

هرگز نميرد آنکه دلش زنده شد به عشق

                                         ثبت است برجريده عالم دوام ما

۴- شما از عشق گفتيد و اصلاْ مرام اين عشق چيست؟

راهيست راه عشق که هيچش کناره نيست

                                             آنجا جز آنکه جان بسپارند چاره نيست

۵-با اين تفاصيل عشق برتر است يا عقل؟

حريم عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است

                                             کسی آن آستان بوسد که جان در آستين دارد

۶- خواجه در اشعار شما يک نوع بدبينی نسبت به دنيا ديده می شودو آيا اين دليل خاصی دارد؟

نصيحتی کنمت يادگير و در عمل آر

                                             که اين حديث ز پير طريقتم يادست

غم جهان مخور و پند من مبر از ياد

                                             که اين لطيفه عشقم ز رهروی يادست

رضا بداده بده وز جبين گره بگشای

                                             که بر من و تو در اختيار نگشادست

مجو درستی عهد از جهان سست نهاد

                                             که اين عجوزه عروس هزار داماد است

نشان عهد و وفا نيست در تبسم گل

                                             بنال بلبل بيدل که جای فرياد است

۷-حال که دنيا اين است پس جريان اين خوشحالی شما چيست که:

گل در بر و می در کف و معشوق به کام است

                                                سلطان جهانم به چنين روز غلام است

چهل سال بيش رفت که من لاف می زنم

                                               کز چاکران پير طريقت کمترين منم

۸-با اين حال فکر نمی کنيد با وجود اين ستم و تظلمی که در جهان است آنجا هم که فرموديد:

خسروان قبله حاجات جهانند ولی

                                               سببش بندگی حضرت درويشان است

هم کمی غلو باشد؟

از کران تا به کران لشکر ظلم است ولی

                                                از ازل تا به ابد فرصت درويشان است

۹-در مورد شما نظرات مختلفی وجود دارد . گروهی به شما ارادت دارند و گروهی هم به شما خوب تا نمی کنند.نظر خود شما چيست؟

ما نه رندان رياييم و حريفان نفاق

                                           آنکه او عالم سر است بدين حال گواه

عرض ايزد بگذاريم و به کس بد نکنيم

                                           وآنچه گويند روا نيست بگوئيم رواست

۱۰-نظر شما راجع به اين تازه به دوران رسيده هايی که گمان می کنند در مکتب غزل شاگرد اول هستند چيست؟

نه هر که چهره برافروخت دلبری داند

                                           نه هر که آينه سازد سکندری داند

نه هر که طواف کلهکج نهاد و تند نشست

                                           کلاهداری و آئين سروری داند

هزار نکته باريکتر ز مو اينجاست

                                          نه هر که سر بتراشد قلندری داند

۱۱-گروهی به شعر شما ايراد می گيرند و آن را سنتی و تاريخ مصرف گذشته می دانند . نظر خودتان چيست؟

ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه

                                         که لطف طبع و سخن گفتن دری داند

۱۲-کمی می خواهم با اجازه شما وارد زندگی خصوصی شما شوم . از دلدار چه خبر؟

ديريست که دلدار پيامی نفرستاد

                                        ننوشت سلامی و کلامی نفرستاد

صد نامه فرستادم و آن شاه سواران

                                        پيکی ندوانيد و سلامی نفرستاد

۱۳- جناب حافظ با اين مشکل چگونه برخورد خواهيد کرد؟

چون باد عزم سر کوی يار خواهم کرد

                                      نفس به بوی خوشش شکار خواهم کرد

هم آبروی که اندوختم ز دانش و دين

                                     نثار خاک ره آن نگار خواهم کرد

۱۴-جوانان دم بختی هستند که دو دل هستند که ازدواج کنند يا خير. چه صحبتی با آنان داريد؟

هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود

                                     در کار خير حاجت هيچ استخاره نيست

۱۵- فکر می کنيد ما دانشجويان و جوانان تا چه حد به آينده شغلی خود اميدوار باشيم؟

طوطيی را به خيال شکری دل خوش بود

                                      ناگهش سيل فنا نقش امل باطل کرد

۱۶-تا بيشتر از اين از زندگی نااميد نشده ام وارد مقوله ديگری می شوم .نظر شما راجع به سياست چيست؟

ما آزموده ايم در اين شهر بخت خويش

                                        بيرون کشيد بايد ازين ورطه  رخت خويش

۱۷-ای بابا شما هم که محافظه کار از آب درآمديد؟

حاليا مصلحت وقت در آن می بينم

                                            که کشم رخت به ميخانه و خوش بنشينم

جام می گيرم و از اهل ريا دور شوم

                                            يعنی از اهل جهان پاک دلی بگزينم

۱۸-نظر خود را راجع به وعده و وعيدهايی که به ما جوانان می دهند بفرماييد؟

لاف عشق و گله از يار زهی لاف دروغ

۱۹- به نظر شما آرامش قرن کنونی در چيست؟

آسايش دو گيتی تفسير اين دو حرف است

                                     با دوستان مروت با دشمنان مدارا

01.gif01.gif01.gif

 

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
سلام

سلام.تفسير قشنگی از حافظ بود.اما با اين بلندی کامل نبود.حافظ رو با يک بيت هم ميشه شناخت.البته از زبان خودش نه از جلسه ی پرسش و پاسخ.به هر حال موفق باشی دوست من.سلام!

eshgh=m

سلام . زیبا بود . یعنی خیلی با حال بود ... موفق باشی .