بسی ممنونم از دشمن که پيش دوست هر ساعت

                                               بدم می گويد و می آردم هر لحظه در يادش

/ 0 نظر / 5 بازدید