اگر يک بار ديگر می زيستم...

اگر يک بار ديگر می زيستم

سخن کمتر می گفتم،بيشتر گوش می سپردم.

اگر يک بار ديگر می زيستم

دوستت دارم های بيشتری و مرا ببخشيد های کمتری می گفتم.

ليکن از هر آنچه گفتم مهمتر اگر يک بار ديگر می زيستم

 هر لحظه آن را در چنگ می گرفتم ، به آن می نگريستم و آن را واقعاْ می ديدم٬ هر لحظه را زندگی می کردم و هرگز آن را بازپس نمی دادم.

بر سر چيز های کوچک تا اين حد برافروخته نشو.

نگران آن نباش که چه کسی تو را دوست ندارد و چه کسی بيشتر از تو مال جهان دارد و يا ديگران چه می کنند.

بيا در عوض از آنان که دوستمان دارند لذت ببريم

بيا تا به آنچه خدا به ما داده است بيانديشيم

بيا هر روز به آنچه برای بهبود جسم ، روان ، عواطف و روحيات خود انجام می دهيم فکر کنيم.

زندگی کوتاه تر از آن است که بگذاری از کنارت بگذرد

خدايا مرا به خاطر شکايتهايم ببخش و زمانی که ناشکری کردم به آرامی به  من يادآوری کن .

از تو به خاطر آنچه برايم مقدر کرده ای متشکرم.07.gif07.gif07.gif

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید